021 / 472 19 24

gimnazija.nsad@s-markovic.edu.rs

Његошева 22, Нови Сад

Ванредно школовање

Ученици који желе да заврше Гимназију општег типа, а из неког разлога нису у могућности да похађају наставу редовно, имају прилику да у Гимназији “Светозар Марковић“ стекну статус ванредног ученика. Најчешће су то редовни ученици Балетске или Музичке школе, или они који имају озбиљнији ангажман у области спорта, али су то и ученици који нису завршили школовање са својом генерацијом, у редовном року, па школу могу завршити једино као ванредни ученици.

У Гимназији се школује до двадесет ученика, који се уписују на ванредно школовање почетком септембра. Они треба да положе испите из свих обавезних предмета, једног изборног предмета, и два изборна програма у оним разредима у којима су ти програми уведени. Полагање испита се организује у последњој недељи парног месеца, а ученик је у обавези да почетком непарног месеца пријави испите које ће полагати у предстојећем испитном року. На основу пријаве, ученик се упућује да се за сваки пријављени предмет обрати једном наставнику предметне наставе који ће му пружити неопходне консултације и припрему за полагање испита, и који ће га усмеравати кроз истраживачки пројекат, како је то предвиђено новим програмом наставе и учења. Ванредним ученицима је, такође, омогућено да присуствују редовној настави, уколико им је то потребно и када имају времена. Испити се полажу пред комисијом од три члана, а поједини предмети, као што су Српски језик и књижевност, Мађарски језик и књижевност, Математика, и страни језици, се полажу из два дела, писмено и усмено. Оном ученику који редовно похађа Балетску или Музичку школу и тамо стекне оцене из предмета који се похађају и у Гимназији са истим програмом наставе и учења и истим фондом часова, те оцене ће се признати, и као ванредни ученик неће требати да полаже испите из њих.

У случају да се догоди да ученик не положи све испите до почетка следеће школске године, неопходно је да почетком септембра обнови годину, а следећи разред може уписати тек када положи преостале испите, у септембру наредне школске године. По завршетку сваког разреда, и после положеног матурског испита, успех ванредног ученика се верификује на Наставничком већу, а након тога му се издаје одговарајуће сведочанство и диплома.

Помоћник директора за наставу

Драгана Добромиров

Обавештења