021 / 472 19 24

gimnazija.nsad@s-markovic.edu.rs

Његошева 22, Нови Сад

Педагошки колегијум

Педагошки колегијум је стручни орган Гимназије који чине председници стручних већа, чланови педагошко – психолошке службе. Педагошки колегијум сазива директорка школе.

Чланови Педагошког колегијума:

Татјана Вукадиновић  директор

Драгана Дoбромиров  помоћник директора за наставу

Катарина Врећа       помоћник директора за опште послове

Драгана Бајатовић  педагог

Љиљана-Арађански Рајков  психолог

Драгана Бошковић – Томић, предедник стршћних већа страних језика

Оља Коцкаревић    председник стручних већа страних језика

Давид Савић, предедних стручних већа хунанистичких наука

Милица Гајић, председник стручних већа биологије

Глуховић – Васић Сања, историја и географија

Шево Софија, председник стручног већа физике

Јанчић Мирјана, председник стручног већа хемије

Зпрана Кпстић , председник стручног већа математике

Арпад Пача, председник стручног већа географије и историје

Драгица Радпванпвић,председник стручног већа уметности

Зприца Николетић, председник стручног већа рачунарства и информатике

Мадић Ђорђе, физичко и здравствено васпитање

Милена Маричић, председник стручног већа изборних предмета