021 / 472 19 24

gimnazija.nsad@s-markovic.edu.rs

Njegoš utca 22, Újvidék

Tantestületi tanács – tantárgyi szaktanácsok

Наставничко веће

Рад Наставничког већа одвија се кроз редовне седнице на почетку шкослке године, на крају класифиокационих периода и према текућим потребама послова на бази нормативних аката и педагошких затева.

Садржај:

Носиоц реализације

Време

СНВ – подела задужења,

анализа кадровских питања,

оперативни планови рада,

усвајање Годишњег извештаја за 2018/19.

усвајање Годишњег плана рада за 2019/20.

усвајање календара такмичења,

додељивање одељенског старешинства

директор
помоћници директора
педагог
стручна већа

септембар

СНВ – верификација успеха ученика на крају првог класификационог периода,

оцена успешности и квалитета рада

директор
пом. директора
одељ. сатрешине, педагог

новембар

СНВ – успех ученика на крају првог полугодишта,

васпитнo- дисциплинско мере,

оцена реализације наставних и ваннаставних активности, усвајање матурских тема

директор
помоћници директора
одељенске старешине
стручни активи, педагог

децембар

СНВ – ажурирање педагошке администрације,

рад на организовању наставе у другом полугодишту, програм прославе школске славе Дана Светог Саве

директор
помоћници директора
педагог, психолог

јануар

СНВ – интезивирање рада слободних активности,

организација прославе Дана школе

директор, помоћници директора, стручни активи

фебруар

СНВ – реализација додатне наставе, анализа успеха ученика на трећем класификационом периоду.

директор
помоћници директора

април

СНВ – верификација успеха ученика IV разреда, организација матурских испита,

договор о испраћају матураната,

похвале и награде за ученике (вуковци генерације и ђак генерације)

директор
помоћници директора,
одељенске старешине
педагог, психолог

мај

СНВ – верификација успеха ученика I, II, III разреда, усвајање резултата разредних,

поправних и матурских испита

директор, помоћници директора,одељенске старешине, педагог, психолог

јун

СНВ – сумирање и оцена квалитета рада,

осврт на јунски уписни рок,

предаја извештаја о раду у школској 2019/20. год

директор, помоћници директора,одељенске старешине, педагог, психолог

јул

СНВ – Извештај о одржаним,

поправним и матурским испитима,

радни договори,

подела часова,

предаја прилога за израду годишњег програма рада за школску 2020/21.

директор, помоћници директора,
одељенске старешине, педагог, психолог

август

Рад стручног већа

Рад стручног већа организује председник стручног већа у сарадњи са педагошко-психолошком службом, директором и помоћником директора.

Председник стручног већа бира се за сваку школску годину и његов рад улази у педагошку норму часова.

Председник стручног већа:

 • – заказује и води састанке,
 • – после сваког састанка доставља записник директору и помоћнику директора школе,
 • – на крају школске године предаје извештај о раду стручног већа,
 • – у сарадњи са члановима стручног већа припрема план годишњег програма рада за следећу школску годину.

Стручно евалуира рад за претходну школску годину и процењује позитивне аспекте и резултате , уз осврт на поља погодна за унапређивање.

Редовне теме стручног већа су:

 • – стручно усавршавање и планирање семинара на основу Каталога програма стручног усавршавања
 • – ажурирање података о активностима стручног већа на школском сајту
 • – усаглашавање критеријума оцењивања
 • – размена искустава у реализацији наставе
 • – предлагање тема за матурски испит
 • – опремање кабинета/уређење простора у којем се одвија настава
 • – набавка стручне литературе/ часописа, периодике, реквизита за извођење наставе
 • – договор о припреми ученика за такмичења
 • – извођење ваннаставних активности и усаглашавање о подели задужења
 • – учешће у пројектима

Динамика састанака чланова стручног већа је следећа: очекује се одржавање минимум једанпут у кварталу и два пута на крају школске године поводом писања годишњег извештаја и плана рада.