021 / 472 19 24

gimnazija.nsad@s-markovic.edu.rs

Његошева 22, Нови Сад

Савет родитеља

Надлежност Савета родитеља:

1) предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника ученика у школски одбор;

2) предлаже свог представника у све обавезне тимове установе;

3) учествује у предлагању изборних садржаја и у поступку избора уџбеника;

4) разматра предлог школског програма, развојног плана, годишњег плана рада;

5) разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и годишњег плана школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;

6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;

7) предлаже школском одбору намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника;

8) разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту ученика;

9) учествује у поступку прописивања мера, на­чи­на и по­ступ­ка за­шти­те и без­бед­но­сти уче­ни­ка за вре­ме бо­рав­ка у установи и свих ак­тив­но­сти ко­је ор­га­ни­зу­је установа;

10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије и разматра извештај о њиховом остваривању;

11) предлаже представника и његовог заменика за локални савет родитеља;

12) разматра и друга питања утврђена статутом.