У току је:

У току је:


конституисање Ђачког парламента


Свака одељенска заједница треба да одабере 2 представника за Ђачки парламент најкасније до понедељка 12.09.2011. године;


израда и усвајање Годишњег извештаја рада за школску 2010-11.      годину;


израда и усвајање Годишњег плана рада за школску 2011-12. годину.


Ова два акта, Годишњи извештај и Годишњи план, биће размотрена на наставничком већу и на Савету родитеља, који ће се претходно конституисати.


На седници Школског одбора 15.09.2011. године следи усвајање ових аката.