Рад разредних већа

 План рада разредних већа

Подручје рада

Сарадници

Време

Прва седница разредног већа

 

септембар

Планирање активности за школску 2016/17. годину

директор, педагог, психолог

 

Организација наставе (општих и изборних предмета)

стручна већа

 

Израда плана ваннаставних активности

стручна већа

 

Договор о могућим дестинацијама за екскурзију

стручна већа

 

Друга седница разредног већа

 

новембар

Анализа успеха ученика

пом. дир. за наставу

 

Анализа изостанака ученика

педагог, психолог

 

Трећа седница разредног већа

 

фебруар

Анализа реализације плана одељенског старешине

педагог, психолог

 

Извештај о вођењу евиденције свих облика васпитно - образовног рада

педагог

 

Четврта седница разредног већа

 

јун

Анализа успеха ученика на крају наставне године

пом. дир. за наставу

 

Предаја извештаја о раду за школску 2015/16. годину

психолог

 

Анализа успеха извођења екскурзија

стручне вође пута

 

Васпитни планови разредних већа

Први разред

Тема

Носиоци реализације

Време

Увођење ученика у живот школе

Одељенске старешине са ученицима, стручни сарадници, пом, директора, директор

септембар

Информисање ученика о прописима, активностима и догађањима у школи (правилници о оцењивању, сајт школе, секције, манифестације)

Одељенске старешине са ученицима

септембар

Избор представника одељенске заједнице, Ђачког парламента, њихове дужности

Одељенске старешине са ученицима

септембар, октобар

Превенција насилног понашања и допринос ученика безбедности у школи

Одељенске старешине са ученицима, стручни сарадници

октобар

Одговорност, обавезе и права ученика

Одељенске старешине са ученицима

октобар

Пожељно и непожељно понашање – утврђивање правила понашања (понашање и одевање)

Одељенске старешине са ученицима

октобар, новембар

Моја школа – жеље и очекивања

Одељенске старешине са ученицима

новембар

Планирање ваннаставних активности

Одељенске старешине са ученицима

новембар

Учење и организација времена

Одељенске старешине са ученицима, стручни сарадници

новембар, децембар

Изостајање са наставе

Одељенске старешине са ученицима

децембар

Сарадња са родитељима

Одељенске старешине са ученицима

децембар

Анализа успеха

Одељенске старешине са ученицима

децембар

Начини васпитног деловања

Одељенске старешине са ученицима, стручни сарадници

јануар

Болести зависности

Одељенске старешине са ученицима, стручни сарадници

фебруар

Школске манифестације

Одељенске старешине са ученицима

март

Припрема за екскурзију

Одељенске старешине са ученицима

март, април

Стилови здравог живота

Одељенске старешине са ученицима, стручни сарадници

мај

Неговање става толеранције и култура комуникације

Одељенске старешине са ученицима

мај, јун

Другарство, највредније искуство

Одељенске старешине са ученицима

јун

Анализа успеха

Одељенске старешине са ученицима

јун

Данка Вучковић,
председник Разредног већа првог разреда

Други разред

Тема

Носиоци реализације

Време

Упознај школу, Школски правилник о облачењу и понашању, Обавезе и одговорности ученика, Унапређивање безбедности у школи

Одељењске старешине са ученицима, стручни сарадници, пом, директора, директор

септембар

Однос ученик-наставник, наш допринос доброј сарадњи; Питао бих наставнике;Шта је најважније у међуљудским односима?; Правила за добру комуникацију,

Одељењске старешине са ученицима

октобар

Утицај спорта на здравље; Добра и здрава исхрана; Новац, његова вредност и како га потрошити; Помажемо старима и слабијима

Одељењске старешине са ученицима

новембар

Понашање на јавним местима; Бонтон-одломци по избору ученика; Псовке и вулгаризми као део уобичајеног речника младих; Како савладати љутњу?

Одељењске старешине са ученицима

децембар

Изостајање са наставе; Бежим ли од стварности?; Свађе између родитеља и мене; Проблеми са кожом у пубертеру; Свети Сава школска слава

Одељењске старешине са ученицима

јануар

Стварање стереотипа о другима; Разлике су наше богатство (шта значи бити другачији); Развијање осећаја о властитој вредности; Изложеност медијским утицајима;

Одељењске старешине са ученицима

фебруар

Насиље у адолесцентским везама; Бити вољен и волети; Да ли ме је лако наговорити?; Ко су моји идоли?; Дан школе

Одељењске старешине са ученицима

март

Екскурзија, Шта алкохол прави од нас?; Премореност и исцрпљеност као болест; Неспоразуми у комуникацији

Одељењске старешине са ученицима

април

Бирамо ученика који најбоље сарађује са другим ученицима; Како донети важну одлуку својом главом; Зашто пре бирам друштвене мреже од искреног разговора са другом?; Светски дан борбе против пушења 31. мај

Одељењске старешине са ученицима

мај

Моја оцена и самооцена; Шта очекуем од следеће школске године (сугестије, предлози...); Доношење одлука ( како провести распуст, а не свести га на излежавање и ноћне изласке)

Одељењске старешине са ученицима

јун

Соња Бјелогрлић,
председник Разредног већа другог разреда

 

 

Трећи разред

Тема

Носиоци реализације

Време

Социометријски тест методе учења
Правила понашања и одевања у школи
Учешће ученика у раду Ученичког парламента

Одељењске старешине са ученицима, стручни сарадници, пом. директора, директор

септембар

Размишљам о наставницима
Ни њима није лако (односи са родитељима)
Методе и технике учења

Изостајање са наставе

Одељењске старешине са ученицима

октобар

Шта кажем и како ме разумеју

Како проводим слободно време?

Одговорност, обавезе и права ученика

Одељењске старешине са ученицима

новембар

Мултиконфесионалност и мултикултуралност

Организација слободног времена

Одељењске старешине са ученицима

децембар

Стереотипи и предрасуде

Превенција насилног понашања и допринос ученика безбедности у школи

Одељењске старешине са ученицима

јануар

Како желим да ме други виде (како се облачимо, шминкамо, говоримо, понашамо)

Да се чује наш глас - желимо да променимо

Неговање става толеранције и култура комуникације

Одељењске старешине са ученицима

фебруар

Шта учимо на путовањима, зашто нас она обогаћују

Изласци – шта нам је потребно за добар провод

Одељењске старешине са ученицима

март

Патриотизам

Полно преносиве болести и контрацепција

Одељењске старешине са ученицима

април

Адолесцентна криза, како је пребродити

Стилови здравог живота

Одељењске старешине са ученицима

мај

Утицај медија на формирање ставова и понашање

Другарство, највредније искуство

Одељењске старешине са ученицима

јун

Јелена Радосављевић,
председник Разредног већа трећег разреда

Четврти разред

Тема

Носиоци реализације

Време

Одговорност, обавезе и права ученика

Одељењске старешине са ученицима

септембар

Професионална оријентација

Стручни сарадници са ученицима

септембар-октобар

Превенција насилног понашања и допринос ученика безбедности у школи

Одељењске старешине са ученицима

октобар, новембар

Одговорност, обавезе и права ученика

Одељењске старешине са ученицима

новембар

Неговање става толеранције и култура комуникације

Одељењске старешине са ученицима

децембар

Сарадња са родитељима

Одељењске старешине са ученицима

септембар-мај

Стилови здравог живота, квалитетна употреба слободног времена

Одељењске старешине са ученицима

јануар

Информисање ученика о прописима, активностима и догађајима у школи: правилници о оцењивању, ђак генерације; сајт школе, секције, манифестације

Одељењске старешине са ученицима

фебруар-април

Наркотици – зависност – пушење – алкохолизам

Одељењске старешине са ученицима

март

Секте

Одељењске старешине са ученицима

април

Изостајање са наставе

Одељењске старешине са ученицима

септембар-мај

Правила понашања на јавним скуповима

Одељењске старешине са ученицима

мај

Софија Шево,
председник Разредног већа четвртог разреда