ПРОГРАМ РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА

 

Школски одбор

Програм рада Школског одбора

 

Подручје рада

Период реализације

Конституисање Школског одбора

септембар

Програмирање рада школе:

 

Доношење општих аката школе

током године

Усвајање Годишњег плана рада школе

септембар

Усвајање Извештаја о раду школе за претходну школску годину

септембар

Организационо-материјална проблематика

 

Одлуке о пословању

током године

Усвајање извештаја о пословању и годишњи обрачун

фебруар

Одлуке о коришћењу средстава за инвестиције и инвестиционо одржавање

током године

Сарадња са друштвеном средином

 

Анализа сарадње

током године

Анализа културне и јавне делатности школе

током године

Кадровска проблематика

 

Изражавање мишљења по расписаном конкурсу за избор наставника и стручних сарадника

током године

Именовање комисија:

- комисија за радне односе,

- комисија за опште акте,

- комисија за израду годишњег плана рада школе,

- комисија за ученичка питања

током године

Ученичка проблематика

 

Разматрање успеха ученика и предлози мера за побољшање услова рада школе у остваривању образовно-васпитног рада

током године

Одлуке по приговору ученика у другом степену

током године

Реализација одлука и решења Министарства Просвете

 

Разматрање питања из надлежности регулисаних Законом и Статутом

током године