План рада директора

 

Рад директорa

Директор Гимназије „Светозар Марковић“ Нови Сад је Татјана Вукадиновић, професор филозофије.

(Ре)именована је на функцију директора 27. августа 2014. године (број решења: 011367/2014).

Годишњи план рада директора

Планирање, организација, руковођење, управљање, надзор и вредновање у области образовно-васпитног рада

Септембар

Планирање образовног и васпитног рада у Годишњем плану рада школе за 2016/17. годину, организованим тимским радом, Актива за развојно планирање, стручних већа, Педагошког колегијума, разредних већа, Наставничког већа и школских тимова (за безбедности превенцију насиља, самовредновање, инклузију, заштиту ученика од различитих облика ризичног понашања и информисање)

Формирање тимова и стручних тела, усклађивање њиховог рада и усмеравање ка остварењу заједничке визије у развоју школе;

Током читаве школске године

Стварање безбедних и подстицајних услова за рад и учење у школи;

У сарадњи са помоћником директора за опште послове, секретаром школе старање о исправности свих инсталација у школи, о целокупној безбедности као и испуњености услова за очување здравља и професионалног испуњења кроз рад и учење свих запослених и ученика;

Неговање културе учења промовисањем вредности учења, као и естетских, етичких и других хуманистичких вредности којим се сви у школи мотивишу за целоживотно учење као процес који нам може омогућити перспективну будућност;

Обезбеђивање услова за постизање квалитета у образовном васпитном раду кроз стварање услова за перманентно стручно усавршавање, савремено опремање школе, размену искустава кроз интерно стручно усавршавање;

Стварање оптималних услова за реализацију Огледа за примену приступа настави усмереној на учење и развој компетенција (пројекат Подршка развоју људског капитала -Развионица).

Педагошко-инструктивни увид, праћење квалитета образовно-васпитног рада и предузимање мера за његово унапређење, као и усмеравање целокупног образовно-васпитног процеса ка остварењу образовних стандарда;

Неговање етоса и најбоље традиције школе добрих међуљудских и колегијалних односа који представљају оквир сваке пословне, а посебно педагошке сарадње у којој се размењују искуства и заједно учи; стварање подстицајне радне атмосфере у естетски обликованом радном окружењу у школи у ком се свако осећа поштовано и прихваћено, а самим тим и мотивисано за учење и рад;

Обезбеђивање услова за вођење инклузивне политике, провођење инклузивне праксе и неговање инклузивне културе;

Старање о остваривању образовно васпитног програма рада на мађарском наставном језику, као и остваривању националних права ученика и запослених у области образовања;

Спровођење програма мера против осипања ученика у одељењима у којима се настава изводи на мађарском језику;

Вођење седница Наставничког већа, Педагошког колегијума, Разредних већа и Седница Испитног одбора за полагање матурских испита, учешће у раду школских Тимова, присуство седницама Одељенских већа, консултативни рад са одељенским старешинама и предметним професорима

Сарадња са локалном самоуправом, државним органима и институцијама у циљу остварења што вишег квалитета образовно-васпитног рада школе;

Старање о вођењу ажурне базе података у оквиру јединственог информационог система просвете, као и о потпуном, објективном и благовременом информисању запослених, ученика, родитеља, сарадника, стручних органа и органа управљања о свим питања од значаја за рад установе

Непосредан васпитни рад са ученицима, сарадња са родитељима, одељенским старешинама, стручним сарадницима, по потреби и другим институцијама у циљу усаглашеног васпитног деловања на ученике

Сарадња са родитељима непосредно и кроз рад са Саветом родитеља: разматрање, заједничко промишљање/прихватање иницијатива, укључивањем родитеља у различите пројектне активности и у рад школских Тимова;

„Школа родитељства“ наставак организовања циклуса предавања тематски намењених родитељима;

Ативности информисања ученика, запослених и родитеља о темама из области образовно-васпитног рада значајнимим за напредовање и развој ученика/ запослених; активности информисања и маркетинга – промоција угледа школе у широј јавности- представљање ученичких постигнућа, као и примера добре праксе у школи; сарадња са Тимом за информисање и маркетинг;

Планирање и организовање стручног усавршавања у школи и, праћење реализовања и примене знања и вештина стечених на семинарима у школи и другим образовним установама и мотивисање наставника да напредују у звању, пратећи свој досадашњи лични развој и преузимајући његово вођство;

Управљање финансијама и материјално-техничким ресурсима школе; брига о наменском трошењу финансијских средстава, као и оптималном коришћењу свих ресурса школе укључујући и оне нематеријалне;

Брига о остваривању права ученика и запослених, као и обезбеђивање законитости у раду школе упознавањем свих са важећим прописима, праћењем њиховог поштовања и реаговањем на свако непоштовање закона;

Стварање оптималних услова за одрживост пројеката:Унпређење квалитета наставе – развој кључних компетенција кроз мулти дисциплинаран приступ – Сарадњом до знања“ (од пријављених 57 школа у нашој Републици гимназија „Светозар Марковић“ је изабрана као један од носилаца пројекта).

 

 

Татјана Вукадиновић,
 директор