Одељењска већа

План рада одељењског већа

Садржај

Носиоци реалазиције

Време:

СОВ - усвајање Програма ОВ,

уједначавање критеријума оцењивања,

упознавање чланова ОВ са породичним,

социјалним и здравственим условима чланова одељења,

административни послови, организација и остваривање веронауке и грађанског васпитања

организација и остваривање ваннаставних планова

стручни активи
одељењске старешина
педагог, психолог

септембар

октобар

СОВ - успех ученика на крају првог клас. периода,

идентификовање даровитих и анимација, идентификовање ученика који имају проблема у учењу

одељењске старешине
помоћници директора
педагог, психолог

новембар

СОВ - предлог за усвајање успеха ученика на крају полугодишта;

анализа реализације наставе (општих и изборних предмета),

похвале и васпитно-дисциплинске мере,

реализација наставног фонда,

договор о реализацији школске славе Дана Светог Саве

одељењске старешине
помоћници директора
педагог
психолог

децембар

СОВ - предлог за усвајање успеха ученика на трећем клас. периоду;

анализа рада учешћа на такмичењима;

мере за редовније похађање наставе,

усклађивање термина за матурске испите,

извештај о резултатима изборних предмета

одељенске старешине
помоћници директора
педагог, психолог

април

СОВ IV разреда

предлог усвајања успеха ученика на крају наставне године (успех матураната),

похвале и награде,

вуковци и ученици генерације,

васпитно-дисциплинске мере

одељенске старешине IV раз.
помоћници директора
педагог, психолог

мај

СОВ I, II, III разреда

предлог усвајања успеха ученика на крају наставне године,

предлог упућивања ученика на поправне испите,

похвале и васпитно дисциплинске мере,

анализа рада ОВ у школској 2015/16. години

директор,
помоћници директора,

одељенске старешина,
психолог, педагог

јун

СОВ извештај о успеху на поправним,

матурским испитима

анализа рада ОВ (појединачни успеси професора)

договор о раду у школској 2016/17. години

директор,
помоћници директора,

одељенске старешина,
психолог, педагог

август