Наставничко веће

 

Рад Наставничког већа одвијаће се кроз редовне седнице на почетку школске године, на крају класификационих периода и према текућим потребама послова на бази нормативних аката и педагошких захтева.

 

План рада Наставничког већа

Наставничко веће

Рад Наставничког већа одвијаће се кроз редовне седнице на почетку школске године, на крају класификационих периода и према текућим потребама послова на бази нормативних аката и педагошких захтева.

 

Садржај:

Носиоц реализације

Време:

СНВ - подела задужења,

анализа кадровских питања,

оперативни планови рада,

усвајање Годишњег извештаја за 2015/16.

усвајање Годишњег програма за 2016/17.

усвајање календара такмичења,

додељивање одељенског старешинства

директор
помоћници директора
педагог
стручна већа

септембар

СНВ - верификација успеха ученика на крају првог класификационог периода,

оцена успешности и квалитета рада

директор
пом. директора
одељ. сатрешине, педагог

новембар

СНВ - успех ученика на крају првог полугодишта,

васпитнo- дисциплинскe мере,

оцена реализације наставних и ваннаставних активности, усвајање матурских тема

директор
помоћници директора
одељенске старешине
стручни активи, педагог

децембар

СНВ - ажурирање педагошке администрације,

рад на организовању наставе у другом полугодишту, програм прославе школске славе Дана Светог Саве

директор
помоћници директора
педагог, психолог

јануар

СНВ - интезивирање рада слободних активности,

организација прославе Дана школе

директор помоћници директора, стручни активи

фебруар

СНВ - реализација додатне наставе, анализа успеха ученика на трећем класификационом периоду.

директор
помоћници директора

април

СНВ - верификација успеха ученика IV разреда, организација матурских испита,

договор о испраћају матураната,

похвале и награде за ученике (вуковци генерације и ђак генерације)

директор
помоћници директора,
одељенске старешине
педагог, психолог

мај

СНВ - верификација успеха ученика I, II, III разреда, усвајање резултата разредних,

поправних и матурских испита

директор, помоћници директора, одељенске старешине, педагог, психолог

јун

СНВ - сумирање и оцена квалитета рада,

осврт на јунски уписни рок,

предаја извештаја о раду у школској 2016/17. год

директор, помоћници директора, одељенске старешине, педагог, психолог

јул

СНВ - Извештај о одржаним,

поправним и матурским испитима,

радни договори,

подела часова,

предаја прилога за израду годишњег програма рада за школску 2017/18.

директор, помоћници директора,
одељенске старешине, педагог, психолог

август