Изборни програми 2018/2019. 2019/2020.

Published by administrator on Mon, 18/06/2018 - 07:53

1. ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА

Циљ учења изборног програма језик, медији и култура  је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и  даљи професионални развој.

   

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

-  

критички разматра позитиван и негативан утицај медија;

-  

процењује значај и утицај  информација и извора информација и повезује их са сопственим искуством ради решавања различитих ситуација;

-  

препознаје примере манипулације, дискриминације и говора мржње у медијима и има критички однос према њима;

-  

одговорно се односи према креирању сопствених медијских порука;

-  

комуницира на  конструктиван начин;

-  

исказује спремност да учествује у акцијама чији је циљ унапређивање медијске културе;

- 

разликује културне од популарних садржаја и на основу тога доноси вредносне судове.

 

Разред

Први

Годишњи фонд часова

37 часова

 

ИСХОДИ

На крају модула ученик ће бити у стању да:

МОДУЛИ

ТЕМЕ

-  

разликује успешан од  неуспешног јавног наступа;

-  

препознаје говор тела у јавним наступима;

-  

разматра јавни наступ са становишта утицаја који говорник жели да постигне;

-  

препознаје елементе манипулације у јавном наступу и критички се према њима поставља;

-  

демонстрира правила успешног јавног наступа;

 

ЈАВНИ НАСТУП

 

Увод у програм.

Шта јавни наступ чини успешним? Савети за успешан јавни наступ.

Вербална и невербална комуникација у јавним наступима.

Асертивна комуникација.

Израз и стил говорника.

Савремене технике у јавним наступима. Ефекат светлости и звука на убедљивост наступа.

Познати говорници данашњице.

Јавни наступи у медијима.

Моћ утицаја на слушаоце јавног наступа.

Манипулација. Мотивациони говорници.

Конфронтирање, сукоб мишљења, заговарање и преговарање у јавним наступима.

Јавни наступи некад и сад. Познати говорници у прошлости.

Дикција, естетика и култура у јавним наступима.

Трема у јавним наступима и начин њеног превазилажења.

 

-  

критички се односи према медијским садржајима, разликује чињенице од интерпретације;

-  

бира  медијске садржаје  руководећи се њиховим квалитетом и сопственим потребама;

-  

изражава негативан став према препознатим  примерима медијске некултуре и злопупотребе  медија;

-  

одговорно креира и шаље поруке посредством медија;

-  

препозна примере угрожавања  права  на  слободу говора и примере угрожавања приватности људи;

-  

разликује  моћи и ограничења различитих медија;

-  

предвиђа даљи развој медија, његове предности и опасности;

КРЕАТОРИ И ПРИМАОЦИ МЕДИЈСКИХ ПОРУКА

 

Медији као средство информисања, образовања, забаве, ширења културе, манипулације.

Представљање деце и младих у медијима, њихова употреба и злоупотреба.

Медијске поруке. Стереотипи. Дискриминација. Лажне вести. Манипулација.

Сензационализам у медијима. Угрожавање приватности људи ради добијања ексклузивних вести.  Култура и некултура у медијима.

Говор мржње у медијима.

Слобода говора – употреба и злоупотреба, законска регулатива.

Креирање медијског садржаја. Одговорност и моралност.

Моћ утицаја  и ограничења различитих медија.

Медији – фактор формирања или праћења укуса јавности?

Будућност медија.

-  

упореди различите вредносне категорије, одабере прихватљиву и образложи избор;

-  

издвоји комерцијалне садржаје који обликују ставове/вредности, препозна скривена значења и критички их испита упоређујући их са другим изворима;

-  

вреднује културне догађаје, самостално из одабира и посећује.

 

 

 

 

 

 

 

ВРЕДНОСТИ

Шта означава култура: начин облачења људи, обичаје, породични живот, обрасце провођења слободног времена, начине рада и стварања, религијске обреде? Примери друштва/културе: британско, немачко, јапанско, латиноамеричко...

Вредности и вредносни судови(добро – лоше; добро – зло; лепо – ружно; свето – световно; корисно – штетно; пријатно – непријатно; тачно – нетачно; успешно – неуспешно; истинито – лажно; пристојно – непристојно; уметничко – неуметничко.

Комерцијални садржаји у различитим медијима (рекламе, скривене поруке, поруке које су намењене емоцијама, пласирање робе, садржаја, стилова живота, идеја), скривене поруке у свакодневном животу; вредновање порука уз помоћ различитих извора.

Вредности у култури. Кич и шунд, са становишта ученика.

Кључни појмови: јавни наступ, медији и медијске поруке, манипулација, вредности.

Корелација: српски језик и књижевност, страни језик, латински језик, историја, рачунарство и информатика,појединац, група и друштво, уметност и дизајн, образовање за одрживи развој.

 

 

 

 

  

 

 

2. ПОЈЕДИНAЦ, ГРУПА И ДРУШТВО

Циључења изборног програма појединaц, група и друштвоје оспoсобљавање ученика за критичко сагледавање места појединца и група у друштву, њихових улога, права, одговорности и међузависности, ради развијања знања, вештина, вредности и ставова неопходних за конструктивноучешће у различитим ситуацијама својственим савременом динамичном друштву.

   

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

-  

аргументовано дискутује о друштвеним појавама имајући у виду позицију појединца, групе и друштва;

-  

уочава и анализира различите врсте интеракцијских процеса у друштву и међузависност између појединаца, група и друштва;

-  

препозна начине утицаја и манипулације појединца, групе и друштва;

-  

илуструје на примерима и примени у реалним ситуацијама механизме разградње негативних друштвених стереотипа;

-  

исказује просоцијалне ставове, вредности, осетљивост за етичко просуђивање;

-  

препознаје специфичности истраживања у друштвеним наукама.

 

 

Разред

Први

Годишњи фонд часова

37 часова

 

ИСХОДИ

На крају свих модула ученик ће бити у стању да:

МОДУЛИ

ТЕМЕ

-  

препозна мултиперспективност приступа програму и наведе науке које се баве питањима појединца, групе, друштва;

-  

учествује у доношењу правила понашања у групи;

-  

опише својим речима сврху социјалних експеримената;

-  

критички разматра појаву узора, идола и вођа и њихов утицај на појединце, групе, друштво;

-  

опише на примеру утицај медија на формирање узора, идола и вођа;

-  

идентификује особе, на локалном или глобалном нивоу, које су биле или су сада вође и идоли;

-  

процени могући развој догађаја у свету имајући у виду актуелне светске вође;

-  

делује проактивно штитећи права и интересе неког појединца, групе или друштва.

-  

објасни на примеру  разлику између усамљености и самоће;

-  

критички разматра проблеме са којима се суочавају одбачени појединци;

-  

повезује процесе технологизације света и повећане усамљености и отуђености људи;

-  

препознаје стереотипе и предрасуде у примерима одбачености;

-  

процењује могуће последице усамљености, одбачености и отуђености у животу људи у будућности.

 

 

 

ОД УЗОРА И ИДОЛА ДО ВОЂА И СЛЕДБЕНИКА

Увод у програм

Узори, идоли и  идолатрија – слично, а различито.

Може ли се одрасти без узора и идола? Чему они служе?

Узори и идоли данашњих младих људи и њихових родитеља – има ли разлике?

Како се постаје идол?

Најпознатија масовна еуфорија 60-тих година 20. века – битлсоманија. Како је до ње дошло?

Шта вођу чини вођом?

Вође, узори и идоли у различитим областима (политика, војска, спорт, уметност, наука, техника...) и њихов утицај.

Да ли има вође без следбеника? Како вође утичу на следбенике?

Шта је конформизам, које су његове последице и како му се одупрети.

Какав је утицај медија на стварање узора, идола, вођа?

Вође у прошлости које су промениле свет (на боље или нагоре).

За кога се данас у свету може рећи да је вођа? Зашто?

 

УСАМЉЕНОСТ, ОДБАЧЕНОСТ, ОТУЂЕНОСТ

Сам у маси. Велики градови и усамљеност. Напуштена села и самоћа старих.

Нове технологије –узрок или решење усамљености младих.

Велики брат и други ријалити програми отуђености – зашто имају велику гледаност?

Осамљеност као избор. Испосници и самоћа.

Познати одбачени појединци у прошлости – зашто их је друштво одбацило?

Инквцизиција – однос према појединцима оптуженим за јерес. Галилео Галилеј – одустајање од уверења ради заштите од одбачености.

Расистичка дискриминација – одбаченост због боје коже.

Одбаченост старих, болесних, сиромашних и другачијих у савременом свету.

Ејџизам – прихваћена дискриминација.

Солидарност међу људима и прихватање различитости као равнотежа одбачености и отуђености.

 

Кључне речи: међузависност,узори, идоли, вође, усамљеност, одбаченост, отуђеност.

Корелација: историја, српски језик и књижевност, латински језик, страни језик, рачунарство и информатика,грађанско васпитање, уметност и дизајн, комуникација и медијска култура.

 

 

 

 

 

3. ЗДРАВЉЕ И СПОРТ

Циљ учења изборног програма здравље и спортје да ученик, на основу проучавања различитих аспеката здравог живота, развије знања, вештине, ставове и вредности који су у функцији очувања и унапређивања здравља и културе телесног вежбања.

   
   

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

-       

проналази релевантне изворе информација о значају редовног физичког вежбања –спорта и рекреације и користи их у формирању здравих животних навика;

-       

препозна и критички процени потенцијално ризичне ситуације по здрављеи у складу са тим одговорно реагује;

-       

одабере и примeни разноврсне програме физичког вежбања - спорта и рекреације, опоравка и здраве исхране, у складу са својим потребама и могућностима;

-       

покреће и предузима иницијативе којима се промовишу значај физичког вежбања и здрав начин живота.

 

Разред

Први

Годишњи фонд часова

37 часа

 

ИСХОДИ

На крају свих модула ученик ће бити у стању да:

МОДУЛИ

ТЕМЕ

-    

учествује у доношењу правила понашања у групи;

-    

доведе у везу деловање психоактивних супстанци на физичко и  ментално  стање особе са појавом зависности и тешкоћама одвикавања;

-    

препозна и одупре се притиску средине да користи цигарете, алкохол, дрогу;

-    

аргументовано дискутује о манипулацији младима да користе психоактивне супстанце, утицају медија на формирање идеала физичког изгледа, физичким активностима, спорту и рекреацији и начину исхране;

-    

препознаје одговорност државе, школа, медија и спортских клубова у сузбијању коришћења психоактивних супстанци код младих;

-    

илуструје примером значај спортско-рекретивних активности у превенцији зависности и њеном превазилажењу;

-    

доведе у везу добробити редовне физичке активности саразличитим аспектима зрелости;

-    

препозна  утицај физичких активности на доживљај сопственог тела и развој самопоуздања;

-    

доведе у везу утицај физичког вежбања на поједине хормоне;

-    

повезује физичко вежбање са репродуктивним здрављем и стерилитетом;

-    

наведе принципе правилне исхране и примењује их у свом свакодневном животу;

-    

препознаје ризике неодговарајућих дијета и не примењује их;

-    

разликује специфичности вежбања  у спорту и ван спорта и планира сопствене физичке активности у складу са потребама, могућностима и интересовањима;

-    

критички процени и одбере поуздане информације о програмима вежбања, опоравка и исхране;

-    

одабере призводе који одговарају његовим физичким и умним напорима.

СПОРТ И ПСИХОАКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ

 

Увод у програм.

Како делују психоактивне супстанце на организам младих?

Поводи и разлози за почетак употребе дувана.

Утицај дувана на физичке способности.

Истине и заблуде о алкохолу.

Спортски резултат, алкохол и кофеин.

Отворен, вербални,прикривени, неизговорени притисак средине на употребу психоактивних супстанци и могући одговори на њега.

Утицај физичког вежбања на одвикавање од психоактивних супстанци.

Спортско-рекреативне активности као вид превенције злоупотребе психоактивних супстанци и помоћ у процесу одвикавања.

Моћ и одговорност државе, медија и спортских клубова  у заштити младих од злопупотребе психоактивних супстанци.

Спортисти и изазови допинга.

Професионални спорт и здравље - цена притиска да се постигне врхунски спортски резлутат.

ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЉЕ

 

Спортске активности и полна,  емоционална и социјална зрелост.

Медији и њихова  улога  у формирању идеала физичког изгледа младих данас.

Физичка активност, задовољство сопственим телом и интимност.

Како спортско рекреативне активности  делују  на наше  хормоне?

Повезаност физичког  вежбања и спортско-рекреативних активности са самопоуздањем.

Врсте физичких активности  и њихов утицај на репродуктивно здравље.

Претерано вежбање и проблем стерилитета.

ПРАВИЛНА ИСХРАНА И ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ У СПОРТУ И РЕКРЕАЦИЈИ

 

Телесна маса, структура тела, индекс телесне масе, базални метаболизам.

Принципи здраве исхране.

Исхрана младих – намирнице које су према саставу, енергетској вредности и значају неопходне за физичке и умне напоре.

Утицај медија на избор програма физичког вежбања исуплемената-додатака исхрани.

Претерана мршавост и гојазност – ризици и компликације по здравље.

Дијете и физичко вежбање – врсте, сврха, последице.

Поуздани и непоуздани извори информација о физичком вежбању.

Спорт и рекреација као ефикасан начин за регулацију телесне тежине.

Сличности и разлике у исхрани и физичком вежбању у спорту и рекреацији.

Најчешћи програми вежбања, опоравка које млади бирају и исхрана– врсте, предности и недостаци.

Идеал физичког изгледа, спорт и рекреација и начин исхране некад и сад.

Најчешће заблуде у вези са исхраном и физичким активностима. Како се млади информишу о здравим животним навикама?

Kључни појмови: здравље, исхрана, физичка активност, спортско-рекреативне активности, психоактивне супстанце, превенција.

Корелација:физичко и здравствено васпитање, биологија, рачунарство и информатика,грађанско васпитање, језик, медији и култура, појединац, групе и друштво.

 

 

 

  

4. ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Циљ изборног програма образовање за одрживи развој је да ученик на основу истраживања међузависности људских активности и непосредног окружења развије критички, активан и одговоран однос према себи и окружењу у ком живи и да садашњост  сагледава и кроз перспективу будућности.

   
   

 

На крају програма ученик ће бити у стању да:

-  

критички разматра утицај људских активности на стање непосредног окружења;

-  

преиспитује различите потребе људи у савременом друштву са становишта одрживогразвоја;

-  

препознаје позитивне и негативне примере односа према окружењу;

-  

предвиђа могуће последице неодговорног понашања људи у непосредном окружењу, на локалноми глобалном  нивоу;

-  

учествује у активностима које доприносе унапређивању квалитета живота у непосредном окружењу;

-  

умањује сопствени негативан утицај на окружење.

 

 

 

Разред

Први

Годишњи фонд часова

37 часова

ИСХОДИ

На крају модула ученик ће бити у стању да:

 

МОДУЛИ

 

ТЕМЕ

-  

учествује у доношењу правила понашања и рада у групама;

-  

објасни значај концепта одрживог развоја у савременом друштву;

-  

рационално користи  и заштити воду од загађивања;

-  

доведе у везу опстанак живог света и квалитет воде;

-  

процењује последице људских активности које доводе до загађивања воде;

-  

процењује добре и лоше стране употребе хемикалија у домаћинству и залаже се за њихову  смањену употребу;

 

 

 

ВОДА

Увод у програм.

Какав је квалитет  вода у месту/насељу/граду/окружењу?

Какав је утицај људских активности на настанак поплава?

Какву воду пијемо?

Одакле потиче и куда одлази вода коју користимо?

Нерационално коришћење воде.

Који су извори загађивања водеи какав је њихов утицај на квалитет воде у рекама и купалиштима у окружењу?

Како депоније, пољопривреда и индустрија утичу на загађивање вода у локалној средини и какве су последице загађења по живи свет?

Какве су последице средства за чишћење и прање која користимо у домаћинству по животну средину и здравље?

-  

предвиђа последице употребе различитих  врста енергената који се користе за грејање/хлађење на квалитет ваздуха;

-  

критички анализира елементе месечне потрошње енергената који се  користи у његовом домаћинству;

-  

проналази и процењује релевантне податке, који се односе на квалитет ваздуха у окружењу;

-  

дискутује о утицају различитих чинилаца на загађеност  ваздуха и здравље људи; 

-  

аргументовано се залаже за побољшање квалитета ваздуха у својој непосредној околини предузимањем активности у кући, школи и окружењу;

ВАЗДУХ

Какав ваздух удишемо?

Употреба обновљивих и необновљивих извора енергије и загађивање ваздуха.

Како начини на које се грејемо и хладимо утичу  на квалитет ваздуха  у окружењу?

Које су могућности побољшања квалитета ваздуха у затвореним просторима?

На које начине се може поуздано информисати о квалитету ваздуха у локалној средини и у Србији? Коме веровати?

Шта су индикатори нарушеног квалитета ваздуха?

 

-  

објасни како се задовољавају основне потребе људи у његовом окружењу; 

-  

повеже основне принципе одрживог планирања и изградње са могућностима унапређивања одрживости  места  у коме живи;

-  

критички разматра одлуке локалне заједнице о коришћењу, заштити и очувању заједничког простора;

-  

пореди сопствене потребе са потребама других становника места у коме живи;

-  

унапређујеочување непосредног окружења сопственим активностима;

-  

својим активностима афирмише одрживо уређење простора у свом непосредномокружењу.

 

ОДРЖИВИ ГРАДОВИ И НАСЕЉА

Шта су одрживи градови?

Одрживи градови и насеља у свету.

По чему се разликује квалитет живота у нашем месту некад и сад: природни ресурси, економија, култура, понашање људи?

Шта зграде и куће чини одрживим ?

Како настају урбана острва топлоте?

Шта све подразумева добробит животиња у насељеним местима?

Како наша школа може постати одржива?

 

 

       

Кључни појмови:непосредноокружење, вода, ваздух, загађење, одрживост, одговорност, будућност.

Корелација:биологија, географија, хемија, физика, математика, историја, рачунарство  и информатика, појединац, група и друштво, примењене науке, здравље и спорт.

 

 

 

 

5. УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

Циључења изборног програмауметност и дизајн је да ученик кроз истраживање уметности и стваралачки рад развија осетљивост за естетику, креативност, радозналост и мотивацију за стварање и изражавање у различитим медијима, као и да формира навику да се континуирано укључује у уметнички и културни живот заједнице.

   
   

 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

-  

разматра сличности, разлике и повезаност различитих уметности;

-  

реализује идеје уважавјући принципе одабраних уметничких дисциплина;

-  

користи релевантне изворе за истраживање остварења и појава у уметности;

-  

користи разноврсне податке као подстицај за стваралачки рад;

-  

презентује идеје, радове и уметничка остварења у одабраном медију;

-  

предлаже садржаје или активности у којима се повезују различите уметности;

-  

комуницира учтиво, јасно и аргументовано уз уважавање различитих мишљења, идеја и естетских доживљаја;

-  

исказује утисак о естетичким квалитетима уметничких дела;

-  

просуђује, критички, утицај уметности на здравље;

-  

учествује, према сопственим способностима и интересовањима, у истраживању, смишљању, планирању и реализацији мањег пројекта.

 

 

Разред

Први

Годишњи фонд часова

37 часова

 

ИСХОДИ

По завршетку свих модула ученик ће бити у стању да:

 

МОДУЛИ

 

ТЕМЕ ПО МОДУЛИМА

-  

користи одабрану информацију као подстицај за стваралачки рад;

-  

презентује идеју, примере или рад према договореним критеријумима;

-  

учествује у осмишљавању, планирању и реализацији једноставног пројекта;

-  

презентује идеју, примере или рад према договореним критеријумима.

ИНСПИРАЦИЈА

Уметничка дела као инспирација.

Природа као инспирација.

Модни трендови.

Стилови у уметности.

ОБЈЕДИЊЕНЕ УМЕТНОСТИ

Спектакл.

Мјузикл.

Уметност оглашавања.

Уметнички пројекти у Србији.

       

Кључни појмови: музика, плес, визуелне уметности, филм, позориште.

Корелација: сви предмети и програми.

 

 

 

 

      6. ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ

Циљ учења изборногпрограма Примењене науке је да допринесе развоју научне и технолошке компетенције ученика,тј. развоју научног погледа на свет, система вредности испособности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој.

 

   

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

-  

демонстрира разумевање појмова фундаментална и примењена наука;

-  

процењује значај и утицај научних достигнућа на свакодневни живот;

-  

демонстрира разумевање значаја примене зелених принципа у оквиру нових научних и технолошких достигнућа;

-  

истражује, анализира и критички процењује резултате истраживања;

-  

прикупља, анализира и обрађује резултате мерења;

-  

осмишљава и предузима истраживање у решавању проблема, одговорно се односећи према свом животу, животу других и животној средини;

-  

искаже и образложи позитиван став према стицању научних знања и примени научне методологије.

 

 

Разред

Годишњи фонд

Први

37часова

 

ИСХОДИ

По завршетку модула ученик ће бити у стању да:

МОДУЛИ

 

ТЕМЕ

-  

образложи мотив избора програма, учествује у доношењу правила понашања у групи и поштује договорена правила;

-  

разликује фундаменталне и примењене науке;

-  

тумачи резултате научних истраживања са различитих аспеката;

-  

процењује значај зелених принципа у оквиру нових научних и технолошких достигнућаи утицај  науке на свакодневни живот;

-  

изрази јасне ставове о важности науке и технологије, значају иновација, континуираном, доживотном учењу и  важности сопственог утицаја на будућност развоја друштва;

-  

посматра/мери и идентификује својства/особине објекта истраживања;

    

прикупи, одабере и обради информацијерелевантне за истраживање, користећи ИКТ;

-  

прикаже резултате истраживања;

УВОД У ИСТРАЖИВАЊЕ

Израда модела „зелена кућа“.

Соларни панел.

Израда прототипова полупропустљивих мембрана.

Човек и клима.

Фундаменталне и примењене науке, мултидисциплинарни приступ науци.

Образовање као примењена наука.

Наука и технологија у свакодневном животу.

„Зелени принципи” у савременој науци.

Открића која су променила свет.

Занимљивиексперименти.

 

-  

образложи избор теме/идеје пројекта;

-  

дизајнира и реализује пројекат одговорно се односећи према себи, сарадницима и животној средини;

-  

представи резултате/производ;

-  

критички процени сопствени рад и рад сарадника у групи.

МОЈ ПРОЈЕКАТ

 

Самостална/групна израда пројекта на одабрану тему

Кључне речи: научни метод, примењене науке, научник/истраживач/проналазач, технологија, иновације, животна средина

Корелација:биологија, хемија, физика, математика, информатика и рачунарство, матерњи језик, страни језик, историја, географија